Yttrande över promemorian Förstärkt och förenklad

2374